Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie Oase 21 – Beauty & wellness en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 

Verplichtingen van het schoonheidssalon

 •  Oase 21 staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
 • Oase 21 zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
 • Oase 21 zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • Oase 21 zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
 • Oase 21 voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

Verplichtingen van de klant

 • De klant dient alle gegevens aan Oase 21 te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
 • De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Oase 21 op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

Betaling

 • Oase 21 vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
 • De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 • De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van Oase 21 op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

Annuleringsvoorwaarden

 • De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
 • Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 • Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag Oase 21 de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 • In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

Garantievoorwaarden

 • Oase 21 biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
 • Deze garantie geldt niet, wanneer:
  • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.
  • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
  • De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.
  • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Klachtenafhandeling

 • Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Oase 21.
 • Oase 21 moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
 • Is een klacht gegrond, dan zal Oase 21 de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
 • Komen Oase 21 en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

Beschadiging & diefstal

 • Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in Oase 21 beschadigt, dan heeft Oase 21 het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
 • Diefstal wordt door Oase 21 altijd direct bij de politie gemeld.

Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft Oase 21 het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Oase 21 en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.